แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ในสถานประกอบกิจการและโรงงาน

สื่อวิดีโอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม
สถานประกอบกิจการภาคผลิตขนาดเล็ก
ที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม
แคมป์ก่อสร้าง