Bubble And Seal
กระทรวงอุตสาหกรรม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ รายละเอียดที่ตั้ง (Address Detail) จังหวัด (Province) อำเภอ (Amphur) ตำบล (Tambon) ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Name) เบอร์ติดต่อ (Contact Tel) และอีเมล์แอดเดรส (Email Address) กระทรวงอุตสาหกรรมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมท่านั้น กระทรวงอุตสาหกรรมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่กระทรวงอุตสาหกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

ในกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกระทรวงอุตสาหกรรม

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจ เลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมทราบในหน้าเว็บ i-safefactory.industry.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือข้อมูลที่กระทรวงอุตสาหกรรมใช้สำหรับยืนยันการเข้าใช้ระบบเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงอุตสาหกรรม อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรมตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02-430-6999
แฟกซ์ : 0-2430-6991
อีเมล : info@industry.go.th